Ivan

wasabi
05-06-13, 23:07
Ban 4 tháng.

Lý do: Kỳ thị giới tính.
Laventa
06-06-13, 00:57
Ken girl
Ban cảnh cáo 1 ngày
Lý do: Kì thị vùng miền
"Van này, mày có nghĩ mày được sinh ra mặc dù là mong đợi như thằng con cầu tự chống gậy của cả cái dòng họ nhà quê nhà mày nhưng lại là 1à 1 sản phẩm lỗi của XH Việt Nam vùng lúa nước thuần nông đem bì tị với đô thị như chúng tao không mày? "