Buddhist music

Ếch cốm
30-09-11, 01:47
Heart Buddhist

http://www.youtube.com/watch?v=vHkykuRg2q8
Cô bé thượng ngàn

http://www.youtube.com/watch?v=0TlLJNW-LGg
Văn ca thánh mẫu1

http://www.youtube.com/watch?v=YucLjd_6iGs&feature=related
Văn ca thánh mẫu2

http://www.youtube.com/watch?v=cOm4y9tC6lg&feature=related
Shingon Buddhist

http://www.youtube.com/watch?v=A1evxMA7yYw&feature=channel
Dược sư tâm chú

http://www.youtube.com/watch?v=W_ygDsYuY_c
Ếch cốm
30-09-11, 01:52
Buddha Zheng
http://mp3.zing.vn/playlist/Buddha-Zheng-Funa/IW6ZED66.html

Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ

Phật giáo tự chủ, ma tâm do tác

Tác tâm tự Phật, chủ do ma giáo