Ultimate Boot CD

Lỗ Trí Thâm
19-05-11, 07:48
Có bạn nào trong này đã tự làm Ultimate Boot CD cho riêng mình chưa? Nếu rồi up cái iso file lên để xem có hay không , nếu ép cả Paragon hay Acronis Disk Management thì tốt quá,mình bây giờ ngại làm quá.
Vừa rồi hỏng ổ cứng may có cái này mới lấy được trữ liệu ra.
Đây là open resource Project.Tham khảo tại đây: http://www.ultimatebootcd.com