From TNXM founder Bi 4`

wasabi
30-12-10, 19:43
If everyone reading this registered an account and clicked the :awesome: button just once, my weenie would be 16cm long today.

Not everyone can or will click the little button of mine. And that’s fine, because each year just enough people support TNXM with a small contribution. If you feel it's your turn, please make a small donation of a post or two or whatever you can to keep TNXM alive.

Most people don't know this, but I'm a volunteer.

I don't get paid a single cat for my work at TNXM, and neither do several other members, as far as I know. I just post awesome things and then masturbate myself. When I erected TNXM the University, I could have get myself thousands of girls with what I wrote, but I decided to do something different.

Free sex is fine with me. But it doesn't belong here. Not in TNXM. Because it doesn't need a brain to do it.

TNXM is something special. It is like a university. It is like a temple for the mind. It is a place we can all go to think, to learn, to share our knowledge and awesomeness with others. It is a unique human project, the first of its kind in history. It is a humanitarian project to erect for every single man on Earth.

Every. Fucking. Single. Man. On. Earth. Got it?

We're a small organization, and I've worked hard over the years to keep tight places tight. We fulfill our mission, and leave the aftermath to others.

To do this without resorting to becoming a porn site, we need you. It is you who keep this dream alive. It is you who have created TNXM. It is you who believe that a place of calm reflection and learning is worth having.

This year, please consider making a donation of a click on the :awesome: button once or twice when you read something funny. Register an account. Or just say something that doesn't sound too stupid.

Thanks,
Bi 4`.

TNXM Assmean.
haiz
30-12-10, 20:10
Nếu tất cả mọi người đọc một tài khoản đăng ký và nhấn vào nút chỉ một lần, weenie của tôi sẽ là 16cm dài ngày hôm nay.

Không phải tất cả mọi người có thể hoặc sẽ nhấp vào nút nhỏ của tôi. Và đó là tốt, bởi vì mỗi năm chỉ đủ người hỗ trợ TNXM với một đóng góp nhỏ. Nếu bạn cảm thấy đó là lần lượt của bạn, hãy thực hiện một hiến nhỏ của bài viết một hoặc hai hoặc bất cứ điều gì bạn có thể để giữ TNXM sống.

Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng tôi là một tình nguyện viên.

Tôi không được trả tiền một con mèo duy nhất cho công việc của tôi ở TNXM, và cũng không nhiều thành viên khác, như xa như tôi biết. Tôi chỉ post những điều tuyệt vời và sau đó thủ dâm bản thân mình. Khi tôi được dựng lên TNXM Đại học, tôi có thể đã nhận được bản thân mình hàng ngàn cô gái với những gì tôi đã viết, nhưng tôi quyết định làm một cái gì đó khác nhau.

Miễn phí tình dục là tốt với tôi. Nhưng nó không thuộc về nơi này. Không có trong TNXM. Bởi vì nó không cần một bộ não để làm điều đó.

TNXM là một cái gì đó đặc biệt. Nó giống như một trường đại học. Nó giống như một ngôi chùa cho tâm. Đó là nơi chúng ta có thể đi đến suy nghĩ, để học hỏi, chia sẻ kiến thức của chúng tôi và khiếp sợ với những người khác. Nó là một dự án duy nhất của con người, là người đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử. Nó là một dự án nhân đạo để xây dựng cho mỗi người đàn ông duy nhất trên Trái đất.

Mỗi. ****ing. Duy nhất. Man. On. Trái đất. Đã nhận nó?

Chúng tôi là một tổ chức nhỏ, và tôi đã làm việc chăm chỉ trong những năm qua để giữ cho những nơi chật hẹp. Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, và để lại hậu quả cho người khác.

Để làm điều này mà không cần đến việc trở thành một trang web khiêu dâm, chúng tôi cần bạn. Nó là bạn của những người giữ cho giấc mơ này còn sống. Nó là bạn của những người đã tạo ra TNXM. Nó là bạn của những người tin rằng là nơi phản ánh bình tĩnh và học tập là có giá trị.

Năm nay, xin vui lòng xem xét việc đóng góp của một nhấp chuột vào nút hoặc hai khi bạn đọc một cái gì đó buồn cười. Đăng ký một tài khoản. Hoặc chỉ cần nói một điều gì đó không có âm thanh quá ngu ngốc.

Cảm ơn,
Bi 4 `.

TNXM Assmean.
em tên bông
30-12-10, 22:33
Nếu tất cả mọi người đọc một tài khoản đăng ký và nhấn vào nút chỉ một lần, weenie của tôi sẽ là 16cm dài ngày hôm nay...

Tôi chỉ post những điều tuyệt vời và sau đó thủ dâm bản thân mình.

Vì vậy, miễn là Bi 4 `chỉ viết những điều tuyệt vời và sau đó thủ dâm mình và không Ivan, tại sao tôi phải lo lắng nếu weenie của ông là 16cm dài hay không?
TokyoZero
30-12-10, 23:18
Anh đã soạn quả tham luận bằng tiếng Persian để góp phần cứu vãn sự suy vong của tnxm rồi đấy, nhưng lại sợ các tình yêu không tài nào mà hiểu hết được ý anh nên là anh lại thôi. Tí tách mấy câu tiếng Việt cho nó truyền thống.

Còn Bông bông xem thế nào khăn gói quả mướp qua chỗ anh anh dạy tiếng Việt cho chứ không thế này là chết đấy.

À mà ở Việt Nam mới có quả đám cưới bong bóng, thảo nào mà con Ivan nhà anh chiều nay nó thỏ thẻ "Ngài cho con cưới em Thắm về làm vợ nhé ngài...". Ôi zồi, anh nghe mà hả lòng hả dạ, thế là tnxm sống rồi chứ cần gì các bạn cứu giúp nữa. Lạy thánh Ala ban phước lành cho đôi bạn trẻ.
lão ma
30-12-10, 23:47
Anh tinh dịch ra tiếng Nga nhợn đọc cho dễ hiểu...


Если каждый будет читать эту зарегистрированных счета и нажать кнопку один раз, моя сосиска будет 16см давно уже сегодня.

Не каждый может или нажмите маленькую кнопку шахты. И это прекрасно, потому что каждый год ровно столько людей поддерживают TNXM с небольшой взнос. Если вы чувствуете, что ваша очередь, пожалуйста, сделать небольшое пожертвование от должности, два или все возможное, чтобы сохранить TNXM жив.

Большинство людей не знают этого, но я добровольно.

Я не платят одну кошку для моей работы в TNXM, и ни у некоторых других членов, насколько я знаю. Я только после удивительной вещи, а затем мастурбировать себя. Когда я установил TNXM университет, я мог бы получить себе тысячи девочек с тем, что я написал, но я решил сделать что-то другое.

Бесплатный секс хорошо со мной. Но здесь не место. Не в TNXM. Потому что он не нуждается в мозг, чтобы сделать это.

TNXM это нечто особенное. Это как университет. Это как храм для ума. Это место, где мы все можем пойти, чтобы думать, учиться, делиться своими знаниями и удивительность с другими. Это уникальный человеческий проект, первый в своем роде в истории. Это гуманитарный проект возвести для каждого отдельного человека на Земле.

Каждый. Ебля. Холост. Человек. Вкл. Земли. Понял?

Мы небольшая организация, и я упорно трудились на протяжении многих лет держать труднодоступных местах туго. Мы выполняем нашу миссию, и оставить после другим.

Чтобы сделать это, не прибегая к становится порносайтов, мы нуждаемся в вас. Это вы, которые держат эту мечту. Это вы создали TNXM. Это вы, которые уверовали, что место спокойное размышление и обучение стоит иметь.

В этом году, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования нажмите на кнопку один или два раза, когда вы читаете что-то смешное. Регистрация учетной записи. Или просто что-то сказать, что звучит не слишком глуп.

Спасибо,
Bi 4 `.

TNXM Assmean.
TREO
31-12-10, 08:02
Anh thông ngôn qua tiếng Tàu khựa cho các bạn dễ hiểu


如果大家讀這註冊了一個帳戶,點擊該按鈕只有一次,我將16厘米長 weenie今天。

不是每個人都可以或將單擊我的小按鈕。這很好,因為每年有足夠的人支持TNXM只是一個小的貢獻。如果你覺得該 到你了,請讓小捐款後或兩個或任何你可以保持TNXM活著。

大多數人並不知道這一點,但我是志願者。

我不明白付出了單一的貓在TNXM我的工作,和其他成員也沒有幾個,據我所知。我只是張貼真棒事情,然後手淫自 。當我豎起 TNXM大學,我可以把自己成千上萬的女孩我寫的,但我決定做一些不同的東西。

免費性是沒問題。不過,這並不屬於這裡。不在TNXM。因為它不需要大腦去做。

TNXM是特別的東西。它像一所大學。它像一座寺廟的主意。這是一個地方,我們都可以去思考,學習,分享我們的 識和與其他人償命。這是一個獨特的人文項目,第一次在歷史上的同類。這是一個人道主義項目,以樹立為每一 地球上的人。

每個。他媽的。單。男子。論。地球。明白了嗎?

我們是一個小的組織,我努力多年來保持緊張地緊。我們履行我們的使命,並留下後遺症給他人。

要做到這一點不訴諸成為一個色情網站,我們需要你。誰是你保持這種夢想。這是你誰創造 TNXM。誰是你認為一個地方的冷靜思考和學習是值得擁有。

今年,請考慮捐贈的一按一下按鈕一次或兩次,當你閱讀一些有趣的事。註冊一個帳戶。或者只說一些聽起來不是 很愚蠢。

謝謝,
Bi 4`。

TNXM Assmean.
TREO
31-12-10, 08:11
http://img600.imageshack.us/img600/7500/screenhunter02dec310807.jpg
din
31-12-10, 08:12
Anh rất buồn cười vì mấy cái trò đùa rẻ tiền này giờ đây vẫn được xử dụng để gây dư luận. Các bạn chỉ cần vào khen con giai Gấu chim to là đã rất thông minh rồi. Nối giáo cho thằng Bi là việc thừa!
knowledgeriver
31-12-10, 10:01
Tnxm đón chào người trở về..
TokyoZero
31-12-10, 10:32
hạ đâu em, ra đón sư phụ trở về kìa

uhum....

chắc lại đang hí húi gì với mấy thằng tá tiền ở dưới bếp shoutbox rồi.
caspi
01-01-11, 21:32
Anh đã thử sờ vào chỗ Bi bảo anh sờ, và hi vọng cái weenie nhỏ nhắn xinh xắn của Bi sẽ dài thêm vài micro mét. Mong Bi hiểu anh không thể giúp Bi được nhiều hơn. 6 ngàn member chia cho 16 cm chỉ được có bấy nhiêu thôi.
Ken_girl
02-01-11, 18:24
Tnxm đón chào người trở về..

AI hả anh?
Mime
09-01-11, 15:08
Chị mới phát hiện ra có tnxm sad-bot, vơí tinh thần người với người sống để iu nhau, cũng để chào mừng giao diện mới của tnxm, để bạn bot này đỡ sad chị muốn gửi quà năm mới cho bạn. Vậy làm thế nào để liên lạc với bạn hả Bi?
Trái
09-01-11, 18:59
Bi này, anh rất chuộng hình thức và hay đánh giá vẻ bề ngoài vì anh yêu bằng mắt như bao thằng đàn ông khác. Cái giao diện mới này không ra đực cũng chẳng ra cái, tự nhiên có cái thằng/con đéo nào mặt trời toả sáng giữa bầu trời trắng xanh bao la rồi đeo cái bờm hoa văn chim lạc trống đồng trông như người lưỡng tính. Người lưỡng tính thì cũng chả sao, nhưng ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế này thì tởm quá.

Cá nhân anh mong Bi làm ơn, làm phúc để cho nó ăn mặc tử tế tẹo, chả cần cầu kì gì, quần đùi trắng áo may ô đen cũng được, hay sơ mi trắng đeo bra đen cũng còn hơn.

Anh xin Bi, khẩn cầu xin Bi nhé