16 bit MS-DÓ Subsystem error

TNxavợ
10-08-05, 10:15
Báo cáo các bác, sau quá trình cài cắm liên tục 1 số anti virus soft oe. Bây giờ em không thể chạy được 1 số lệnh như "cmd",.. nói chung là các sys command. Nó báo lỗi như thế này:
16 bit MS-DOS Subsystem
C:\Windows\system32\cmd.com
The NTVDM CPU has encounter an illegal instruction.
CS:0542 IP:0102 OP:c7 13 87 fa e8 Choose 'Close' to terminate the application.
các bác giúp em với.
à em còn không thể chạy lệnh regedit được, mà phải dùng regedt32
thanx.