Tìm hình ảnh người đàn bà VN trong chiến tranh.!

LocoBello
09-08-05, 19:20
Các 4c biết cái sites nào có hình ảnh người đàn bà vn thời chiến tranh thì nhón tay cho tớ xin cái địa chỉ.

Đặc biệt những loại hình như thế này:
http://www.inminds.co.uk/vietnamese-woman-gun.jpg