65 năm chiến thắng phát xít

cfact
09-05-10, 13:06
Lúc nào có ảnh mới sẽ cóp bết ngay :D


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_01.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_02.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_03.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_04.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_05.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_06.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_07.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_08.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_09.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_10.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_11.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_12.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_13.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_14.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_15.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_16.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_17.jpg
cfact
09-05-10, 13:08
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_18.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_19.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_20.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_21.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_22.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_23.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_24.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_25.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_26.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_27.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_28.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_29.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_30.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_31.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_32.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_33.jpg
cfact
09-05-10, 13:09
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_01.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_04.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_05.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_06.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_07.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_08.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_09.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_10.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_11.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_12.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_13.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_14.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_15.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_16.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_17.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_18.jpg
cfact
09-05-10, 13:10
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_19.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_20.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_21.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_22.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_23.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_24.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_25.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_26.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_27.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_28.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_29.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_30.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_31.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_32.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_33.jpg
cfact
09-05-10, 13:11
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_34.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_35.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_36.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_37.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_38.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_39.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_40.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_41.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_42.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_43.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_44.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_45.jpg
cfact
09-05-10, 13:12
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_46.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_47.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_48.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_49.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_50.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_51.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_52.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_53.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_54.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_55.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_56.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_57.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_58.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_59.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_60.jpg
cfact
09-05-10, 13:14
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_61.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_62.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_63.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_64.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_65.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_66.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_67.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_68.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_69.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_70.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_71.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_72.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_73.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_74.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_75.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_76.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_77.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_78.jpg


http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_79.jpg
cfact
09-05-10, 13:15
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_80.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_81.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_82.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_83.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_84.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_85.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_86.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_87.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_88.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_89.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_90.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_91.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_92.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_93.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_94.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_95.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_96.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_97.jpg
cfact
09-05-10, 13:17
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_98.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_99.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_101.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_102.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_103.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_104.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_105.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_106.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_107.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_108.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_109.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_110.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_111.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_112.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_113.jpg
cfact
09-05-10, 13:18
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_114.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_115.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_116.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_117.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_118.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_119.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_120.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_121.jpg
cfact
09-05-10, 13:19
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_122.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_123.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_124.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_125.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_126.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_127.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_128.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_129.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_130.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_131.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_132.jpg

http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/Union_133.jpg
cfact
09-05-10, 13:30
Tiện tay cóp bết cho các bác em một số tư liệu, ai chưa xem thì load về xem chơi . Đầu tiên là 5 tập phim :


Giải Phóng(1968-1971)


http://img530.imageshack.us/img530/2177/giaiphongosvobozhdenienv0.jpg


Phát hành: năm 1968-1971
Thể loại: chiến tranh
Director: Yuri Ozerov (Juri Oserow - Юрий Озеров)
Diễn Viên : Mikhail Ulyanov, Vasili Shukshin, Nikolai Olyalin, Larissa Golubkina, Michael Nozhkin, Valery Nosik, Vladimir Korenev, Eduard Izotov, Vladislav Strzhelchik, Ivan Pereverzev, Anatoly Romashin, Alexei Smirnov, Vladlen Davydov, Sergei Nikonenko, Vsevolod Sanaa, Vladimir Samoilov, Eugene Burenkov Boris Zaydenberg, Ingrid Andrin, Sergei Kharchenko
Format: DVDRip
Quốc gia: Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Ý, Nam Tư
Hãng Phim : Mosfilm
Thời gian: 445 phút
Dung lượng: 6x700 MB
Giới Thiệu :
Vào Năm 2007 trước lễ kỉ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, kênh truyền hình 1 của Nga đã chiếu lại bộ phim sử thi hoành tráng, nhan đề là “Giải phóng”. Bộ phim này gồm 5 phần, trước đây được dựng theo tiểu thuyết cùng tên, nay đã được phục chế tỉ mỉ và chuyển sang phim kĩ thuật số.
Năm 1972, khi bộ phim này công chiếu, chưa hề có bộ phim tài liệu 22 tập do Nga, Vương quốc Anh, Pháp và Mỹ hợp tác sản xuất. Cũng chưa có bộ phim ấn tượng “Giải cứu binh nhì Raian” của Mỹ. Và cũng chưa có các kĩ thuật máy tính điêu luyện, có thể giúp tạo ra những cảnh quay quần chúng tầm cỡ toàn thế giới. Thế nhưng tại 125 nước mà bộ phim được trình chiếu, khán giả đã cảm thấy sững sờ trước những gì họ chứng kiến trên màn ảnh. Đó không chỉ là ấn tượng về những cảnh chiến trận phi thường, những câu chuyện bi thảm của con người bình thường trong chiến tranh, mà còn là những ấn tượng trước câu chuyện trung thực về việc ai đã điều khiển và điều khiển như thế nào cuộc đấu tranh khủng khiếp giữa cái Ác và cái Thiện. Một nửa tỷ khán giả trên toàn thế giới đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh các vị anh hùng đã giải phóng thế giới khỏi họa phát xít.

Năm phần của bộ phim lịch sử “Giải phóng” đã phản ánh những sự kiện quan trọng nhất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trên mặt trận Liên Xô và Đức. Đó là trận đánh trên vòng cung Kursk – cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất trong lịch sử, các chiến dịch tấn công năm 1944-1945 và cuộc tổng tấn công thắng lợi vào Beclin. Các tác giả của bộ phim sử thi đồ sộ này hình dung rất cặn kẽ về những gì mà họ muốn kể với khán giả. Chính bản thân họ đã đi qua suốt cuộc chiến tranh từ đầu đến cuối, nên họ biết rõ cái giá của chiến tranh. Tác giả kịch bản và họa sĩ đã chiến đấu trong binh chủng bộ binh, còn người quay phim – trong binh chủng xe tăng, còn đạo diễn – nhà làm phim chiến trận nổi tiếng của Liên Xô Iuri Ozerov- cũng là một chiến sĩ pháo binh. Vào một thời điểm ác liệt của cuộc chiến tranh, ông đã tự nhủ rằng, nếu được sống sót thì nhất định ông sẽ kể lại mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Iuri Ozerov đã xây dựng bộ phim truyện xác thực một cách kinh ngạc. Tham gia đóng bộ phim này là những người lính thực sự, những chiến sĩ lái máy bay lừng danh, toàn bộ kĩ thuật quân sự và khí tài hoàn toàn phù hợp với trang bị của Hồng quân Liên Xô trong thập kỉ 40. Kết cục của bộ phim – cuộc tấn công tòa nhà quốc hội Đức đã được quay ở ngoại ô Beclin, tại những di tích hoang tàn của cuộc chiến tranh mà tại thời điểm đó người ta còn bảo tồn được. Tuy nhiên, giá trị chủ yếu của bộ phim này không chỉ nằm trong tính xác thực của nó. “Trong vòng 30 năm lại đây, lịch sử phim ảnh thế giới chưa làm được bộ phim nào phân tích một cách nghiêm túc các sự kiện trong chiến tranh thế giới thứ hai như vậy”, — nhà phê bình điện ảnh Nga Đaniil Đonđurei nói: Bộ phim này hấp dẫn ở tầm nhìn về chiến tranh. Nó đồ sộ trong bất cứ chiều đo nào: đó là dung lượng của khuôn hình, là số lượng nhân vật, là tính chất đa tầng lớp của câu chuyện. Từ câu chuyện của binh lính và sĩ quan, đến các vị tướng soái, Stalin và Hitle… Đó là những ưu điểm của bộ phim. Nó lôi cuốn và khiến người ta say mê, bởi đã kể về sự chiến thắng vĩ đại trong một cuộc chiến tranh vĩ đại.
Trong những ngày tháng 10 này . Truyền hình VTC1 đã cho phát sóng lại bộ phim này trong chùm phim của nền điện ảnh Xô Viết.

MF link (http://www.mediafire.com/?sharekey=378b181f71298bfeab1eab3e9fa335ca39d65ed3c3a06b65)
caicocaivac
09-05-10, 14:50
Cảm ơn Cfact nhá. Bạn đang load phim về xem thế nào.
cfact
11-05-10, 12:27
http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822169_doseng.org_0001.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_002.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_003.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_004.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_005.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_006.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_007.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_008.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_009.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_010.jpg
cfact
11-05-10, 12:28
http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_011.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_012.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_013.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_014.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_015.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_016.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_017.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_018.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_019.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_020.jpg
cfact
11-05-10, 12:29
http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_021.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_022.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_023.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_024.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_025.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_026.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_027.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_028.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_029.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_030.jpg
cfact
11-05-10, 12:30
http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_031.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_032.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_033.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_034.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_035.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_036.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_037.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_038.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_039.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_040.jpg
cfact
11-05-10, 12:31
http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_041.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_042.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_043.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_044.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_045.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_046.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_047.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_048.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_049.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_050.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_051.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_052.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-04/1271822223_doseng.org_053.jpg
cfact
11-05-10, 12:56
Stalingrad, 1942-1943

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_0001.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517799_doseng.org_002.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_003.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_004.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_005.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_006.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_007.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_008.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_009.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_010.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_011.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_012.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_013.jpg
cfact
11-05-10, 12:57
http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_014.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_015.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_016.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_017.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_018.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_019.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_020.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_021.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_022.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_023.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_024.jpg

http://doseng.org/uploads/posts/2010-05/1273517851_doseng.org_025.jpg
DINH HY
12-05-10, 09:24
Tiện tay cóp bết cho các bác em một số tư liệu, ai chưa xem thì load về xem chơi . Đầu tiên là 5 tập phim :


Giải Phóng(1968-1971)


http://img530.imageshack.us/img530/2177/giaiphongosvobozhdenienv0.jpgMF link (http://www.mediafire.com/?sharekey=378b181f71298bfeab1eab3e9fa335ca39d65ed3c3a06b65)

Phim này khi lần đầu chiếu ở VN nó mang tên Giải phóng Châu Âu (Bảo hoàng hơn cả nhà vua!) sau mới bỏ bớt chữ Châu Âu. Trước khi chiếu thì một loạt sách báo của Liên xô đã tuyên truyền cho phim này rầm rộ. Nào là chi phí cực lớn chì sau Chiến tranh và Hòa bình, nhiều nước tham gia nhưng chủ yếu là Mosfilm và DEFA, (nhân vật nước nào thì do diễn viên nước đó thể hiện), nhiều tư liệu mới về chiến tranh, bám sát sự thật v,v, Qủa thật hồi đó mình cũng thích sau này thì thấy nó mang tính chất tài liệu và được thi vị hóa lên chút (như cảnh Barbara Brylska tắm hay mình nhớ nhầm từ phim khác nhỉ) vì vậy bô phim gây được tiếng vang nhưng về mặt nghệ thuật thì thua xa Bài ca người lính hay Và nơi đây bình minh yên tĩnh thậm chí thua cả Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc. Có lẽ Bondachuk đã rút kinh nghiệm từ chính phim này khi quay Họ chiến đấu... mặc dù trong Giải phóng chính Bondachuk là 1 trong 3 người viết kịch bản.
rough
12-05-10, 09:32
Bác cfact có link "Bài ca người lính" không cho em xin ạ?
cfact
12-05-10, 11:32
Bác cfact có link "Bài ca người lính" không cho em xin ạ?

Link MF mình ko có, link RS hay mega thì nhiều :D. Mạng lỗi nên ko up lên được, không cũng leech hộ sang MF cho đồng chí.

http://i246.photobucket.com/albums/gg94/haqn/4606777013838.jpg

RAPIDSHARE:
http://rapidshare.com/files/204217466/Bal.sol.1959.hunganhqn.part1.rar
http://rapidshare.com/files/204226187/Bal.sol.1959.hunganhqn.part2.rar
http://rapidshare.com/files/204234047/Bal.sol.1959.hunganhqn.part3.rar
http://rapidshare.com/files/204241639/Bal.sol.1959.hunganhqn.part4.rar
http://rapidshare.com/files/204248773/Bal.sol.1959.hunganhqn.part5.rar
http://rapidshare.com/files/204255755/Bal.sol.1959.hunganhqn.part6.rar
http://rapidshare.com/files/204261815/Bal.sol.1959.hunganhqn.part7.rar
http://rapidshare.com/files/204203015/Bal.sol.1959.hunganhqn.part8.rar


MEGAUPLOAD:
http://www.megaupload.com/?d=4R5H2T69
http://www.megaupload.com/?d=V3L1E8JX
http://www.megaupload.com/?d=91OE5YU2
http://www.megaupload.com/?d=7E5S1KLL
http://www.megaupload.com/?d=FM9PRB2J
http://www.megaupload.com/?d=6PK9ZKP7
http://www.megaupload.com/?d=HI2WH1K2
http://www.megaupload.com/?d=NXWOMPP0

Sub : http://subscene.com/Ballad-of-a-Soldier-Ballada-o-soldate/subtitles-15535.aspx
durian
12-05-10, 11:36
Cái này Gấu nên trao cho liệt sĩ Thắm.
http://images3.webpark.ru/uploads54/100507/War_19.jpg
durian
12-05-10, 11:37
Phim này khi lần đầu chiếu ở VN nó mang tên Giải phóng Châu Âu (Bảo hoàng hơn cả nhà vua!) sau mới bỏ bớt chữ Châu Âu. Trước khi chiếu thì một loạt sách báo của Liên xô đã tuyên truyền cho phim này rầm rộ. Nào là chi phí cực lớn chì sau Chiến tranh và Hòa bình, nhiều nước tham gia nhưng chủ yếu là Mosfilm và DEFA, (nhân vật nước nào thì do diễn viên nước đó thể hiện), nhiều tư liệu mới về chiến tranh, bám sát sự thật v,v, Qủa thật hồi đó mình cũng thích sau này thì thấy nó mang tính chất tài liệu và được thi vị hóa lên chút (như cảnh Barbara Brylska tắm hay mình nhớ nhầm từ phim khác nhỉ) vì vậy bô phim gây được tiếng vang nhưng về mặt nghệ thuật thì thua xa Bài ca người lính hay Và nơi đây bình minh yên tĩnh thậm chí thua cả Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc. Có lẽ Bondachuk đã rút kinh nghiệm từ chính phim này khi quay Họ chiến đấu... mặc dù trong Giải phóng chính Bondachuk là 1 trong 3 người viết kịch bản.

So sánh mét vuông với mét dài là thế đ., hai thể loại phim khác nhau.