Sách Tiếng Anh hay

Thịt Gái
08-08-05, 13:31
Em bít các bác nhà em đíu cần học nữa, nhưng em thía cái nè nó hơi bị cbn được ạ, em thì em cũng đíu cần bây giừ, nhưng em chơi rồi. :flag:

http://artefact.lib.ru/languages/english/

Trang web = tiếng Nga, để load dc các bác cần ấn vào số 1,hoặc 2,3,4,5. Để ấn đúng thì nên tra từ điển nhé

Tuy nhiên nếu các bác lười thì đây, chịu khó load nhé, rất hữu ích nếu biết tận dụng ạ

http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Tests/listening1-5.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Tests/GTpdf.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PracticeNow/PracticeNow.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Tests/speaking1-3.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Insight_into_IELTS_Exra_with_Answers/art02.wma
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Tests/ACpdf.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Insight_into_IELTS_Exra_with_Answers/artext.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Insight_into_IELTS_Exra_with_Answers/art01.wma
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Practice_Tests_Plus/a04plus.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Practice_Tests_Plus/a03plus.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Speaking_Real_Test/art-spok.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Practice_Tests_Plus/a02plus.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/202_Useful_Exercises_for_IELTS/202_Side2.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Practice_Tests_Plus/a01plus.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_Practice_Tests_Plus/art7plus.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/202_Useful_Exercises_for_IELTS/202_Side1.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/cambieltscourse/Side_B.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/101/101.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/202_Useful_Exercises_for_IELTS/202.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/cambieltscourse/Cambridge_IELTS_Course.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/cambieltscourse/Side_A.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/101/101_PDF.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/ieltssecrets/IELTS_Secrets.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/StrategiesForStudy/StrategiesForStudy.tif
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Check_your_Voc_for_IELTS/Check_your_Vocabulary_for_IELTS.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/egielst2002/IELTS_Handbook.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/StrategiesForStudy/StrategiesForStudy1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/StrategiesForStudy/StrategiesForStudy2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/SpecimenMaterials4All/SpecimenMaterials2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/SpecimenMaterials4All/SpecimenMaterials1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/SpecimenMaterials4All/SpecimenMaterialsHandbook.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Prepare4ielts/PrepareForIelts1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/SpecimenMaterials4All/SpecimenMaterialsForAll.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Prepare4ielts/PrepareForIelts2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PreparationAndPractice/PreparationAndPractice2.side2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PreparationAndPractice/PreparationAndPractice2.side1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Prepare4ielts/Prepare%20For%20IELTS.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PreparationAndPractice/PreparationAndPractice1.side2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PreparationAndPractice/PreparationAndPractice1.side1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PracticeNow/PracticeNow2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PracticeNow/PracticeNow1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/PreparationAndPractice/PreparationAndPractice.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Ielts2Success/IeltsToSuccess3.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Ielts2Success/IeltsToSuccess.tif
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Ielts2Success/IeltsToSuccess1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/Ielts2Success/IeltsToSuccess2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/ielts3/practics4.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/ielts3/practics3.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/ielts3/practics2.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/CambrPractTestsIELTS2/04.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/ielts3/practics1.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/ielts3/ielts3.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/CambrPractTestsIELTS2/03.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/CambrPractTestsIELTS2/01.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/CambrPractTestsIELTS2/02.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_VI/IELTS1.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/CambrPractTestsIELTS2/ielts2.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_VI/ielts21.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_VI/ielts22.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_VI/ielts12.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/filez/IELTS_VI/ielts11.mp3
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Cambridge_English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Exercises_in_Modern_English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar_Practice.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Probert_Encyclopaedia_of_Slang_2004.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Webster_Guide_to_Grammar_and_Writing.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Ultimate_Phrasal_Verb_Book.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Structure_of_Modern_English_Language.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/art5.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Oxford_Guide_to_English_Usage.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Ins_and_Outs_of_Prepositions.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Online_English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_Oxford_Dictionary_of_New_Words.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Oxford_Practice_Grammar_with_Answers.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_American_Heritage_Book_of_English_Usage.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/The_A_Z_of_Correct_English.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Teaching_English_Spelling_A_Practical_Guide.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Technical_Writing_Made_Easier.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Pronunciation.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Subjunctive_Mood.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Basic_English_Words.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Modern_English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Lexical_Functional_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Modern_English_to_Old_English_Vocabulary.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Longman_English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Meanings_And_Origins_of_Phrases_Sayings_Cliches_And_Quotes.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Grammar_And_Vocabulary_for_Cambridge_Advanced_And_Proficiency.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Its_Not_That_Hard.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Idioms_in_Speech.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Higher_Lessons_in_English.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Grammarway_3_with_Answers.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Grammar_Punctuation_and_Capitalization.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Lexicology.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar_Practice_for_Intermediate_Students.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/art6.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar_In_Use_Grammar_Reference.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar_in_Use_Advanced.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Murphy_txt.rar
Thịt Gái
08-08-05, 13:32
Tại nó dek cho em pốt dài ạ, em câu quả nữa

http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar_in_English.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar_for_the_Utterly_Confused.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/peterson.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Composition_Grammar_Punctuation.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Colloquial_English_Idioms.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Collins_Cobuild_Students_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Business_Vocabulary_in_Use.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Business_Letters_for_Busy_People.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Swan_Basic_English_Usage.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/Basic_English_in_Practice_Intermediate_English_Course.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/American_Accent_Training.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/A_practical_English_Grammar.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/101_American_English_Idioms.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/eei_3.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/eei_2.rar
http://artefact.lib.ru/languages/english/bookz/eei_1.rar